Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school.
Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden alsook een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De huidige schoolraad werd verkozen voor de periode van 31 maart 2021 tot en met 31 maart 2025.

De samenstelling van de schoolraad wijzigt om de vier jaar.

In onze school

 • worden de leden van de ouder- en de personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
 • is een vertegenwoordiger van het schoolbestuur mee aanwezig, zodat informatie vanuit het schoolbestuur, direct kan worden meegedeeld.
 • is de directeur als permanent adviseur aanwezig.

Wat doet de schoolraad?

 • De schoolraad vergadert minimum 3 keer per schooljaar. Er wordt samen nagedacht, gesproken, gediscussieerd. De schoolraad is gebonden aan een aantal wettelijke voorschriften.
 • De schoolraad krijgt informatie over de werking van de school.
 • De schoolraad geeft de zorgen van de ouders door aan de school.
 • De schoolraad informeert ouders over de beslissingen van de schoolraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarover wordt er zoal gesproken tijdens een schoolraad?

 • wijzigingen in het schoolreglement.
 • prijswijzigingen voor diensten die de school aanrekent (bv. de opvang).
 • voorleggen van het beleidsplan (bv. welke nascholingen worden er georganiseerd).
 • vastleggen van kalender voor volgende schooljaar: vrije dagen, studiedagen, openluchtklassen, speciale activiteiten, …
 • beslissingen inzake de infrastructuurwerken (verbouwingen, grote aankopen, …).
 • samenstelling lestijdenpakket
 • bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school (drinkfonteintjes, …).
 • ouderoverleg faciliteren en organiseren
 •  …
De Schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

 1. Vertegenwoordigers van de school:
  Mariska Delporte (voorzitter)
  Caroline De Smet
 2. Vertegenwoordigers van de ouders:
  Jan Stautemas (secretaris, jan.stautemas@gmail.com)
  Frederik Delbroek
 3. Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
  Luc Hamelinck
  Eric Van Cauwenberghe
 4. Gemandateerd vanuit het schoolbestuur:
  Hoste Kristof

Vergaderplaats: Refter PJC

“Foto volgt”